Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2018-09-18

Imieniny: Ireny, Irminy

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2822932
  • Do końca roku: 104 dni
  • Do wakacji: 276 dni
projekt

Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne - rok szkolny 2017/2018

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, tj. wnioski o  stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.
(dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2017 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne
będą w szkołach, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 oraz
w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI:

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności,
gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 514 zł netto
na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -
Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 

4. Do dochodu nie wlicza się m. in.:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 

6) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

            Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943z późn. zm.), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane
w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz.1672).

            Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest
w  cytowanej uchwale oraz w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.